verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken volledig deel uit van onze wijze van handelen
bij uitvoering van de bestellingen en hun facturatie. Het niet nakomen van een
van onze verkoopsvoorwaarden is voldoende om aanstonds het contract te verbreken zonder dat wij het
recht verliezen op een schadevergoeding.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen
van de grondstoffen stijgen. De mogelijke taksen en lasten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.

3. De periode van uitvoering der werken kan beïnvloed worden door derden zodat ze niet als
sluitende overeenkomsten kunnen aanzien worden. Laattijdige prestatie van onzentwege kan
geen aanleiding geven voor de opdrachtgever om het order te weigeren en/of schadevergoeding te eisen.
Vertragingen vanwege de opdrachtgever kan onmiddellijk aanleiding geven tot het verlengen
van de overeengekomen periode.

4. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid
verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de
overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

5. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestellingen als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk
onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper, opdrachtgever.

6. De klachten betreffende onze prestaties, leveringen moeten ons toekomen binnen de 8 dagen
na het uitvoeren van de prestatie, de levering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen.

7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
Men wordt steeds verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

8. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum tenzij anders werd bedongen.
Klachten nopens onze leveringen, prestaties, interpretatie of uitvoeringen van de overeenkomst of bestelling
kunnen geen aanleiding geven tot weigering of uitstel van betaling van onze facturen.
Alle facturen dienen ook bij eventueel protest of in afwachting van eventuele gerechtelijke uitspraak
vereffend te worden binnen de maand na factuurdatum.

9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en
zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en
een maximum van 1.860,00 EUR, ten titel van conventioneel verhogingsbeding.

10. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere prestaties stop te zetten.
Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog
niet uitgevoerde gedeelte.

11. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij eigendom van de verkoper.
Het risico van de zaak valt ten laste van de koper vanaf het ogenblik van de inbezitstelling, levering.

12. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

13. Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons
werden aanvaard, is ons niet tegenstelbaar.

14. Schadevergoeding bij ANNULATIE:
Indien de koper, opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt,
is hij verplicht een schadevergoeding van 30% te betalen.